Kaiapoi Farm hosts Agri-EPI's second farm walk - Agri-EPI Centre