Newton Farm joins Agri-EPI farm network - Agri-EPI Centre